|
Uvarov A.I.

Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseev

Nizhny Novgorod, Russian Federation

Uvarov A.I.

Uvarov A.I. --- Cand. Sc. (Eng.), Assoc. Professor, Department of Aero-Hydrodynamics, Strength of Machines and Strength of Materials, Institute of Transport Systems, Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseev (Minina ul. 24, Nizhny Novgorod, 603950 Russian Federation).

Все статьи автора