|
Main Authors Tashchilov S.V.
Tashchilov S.V.

JSC Kompozit

Korolev, Moscow Region, Russian Federation

Tashchilov S.V.

Tashchilov S.V. - Cand. Sci. (Eng.), Head of the Department, JSC Kompozit (ul. Pionerskaya 4, Korolev, Moscow Region, 141070 Russian Federation).

All articles by this author