|
Main Authors Proskokov A.V.
Proskokov A.V.

Yurginskii Technological Institute (Branch) of National Research Tomsk Polytechnic University

Yurga, Kemerovo region, Russian Federation

Proskokov A.V.

A.V. Proskokov works at Yurginskii Technological Institute (Branch) of National Research Tomsk Polytechnic University.

urginskii Technological Institute (Branch) of National Research Tomsk Polytechnic University, Leningradskaya ul. 26, Yurga, Kemerovo region, 652055 Russian Federation.

All articles by this author